חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות הפרטיות

חברת Robus ייעוץ ופיתוח עסקי בע"מ, המפעילה את אתר האינטרנטwww.robus.co.il  להלן: "האתר" המעניק לגולשים בו מידע אודות פעילות החברה ושירותיה מצהירה כי בעצם הגלישה  באתר, הנך מביע את הסכמתך לתנאים המפורטים בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף מידע אישי לגבייך. ככל ואינך מסכים לתנאי כלשהו בתנאי השימוש או במדיניות זה, הנך מחויב שלא להיכנס באתר או להשתמש בו.  

אנו רואים בפרטיות משתמשי האתר ערך מרכזי וחשוב, ומשכך, אנו מפרסמים את מדיניות הפרטיות על פיה יפעל האתר.

אזהרת גיל שימוש: יודגש כי השימוש באתר נועד למשתמשים מעל גיל 18 וככל והנך קטן מגיל זה, אינך רשאי להשתמש באתר, אלא אם ניתן אישורו של אחד מהוריך, והסכמתו למדיניות הפרטיות שלעיל.

כללי
בעת שימוש באתר יגיע לידי משרדנו מידע אישי שלך שבאמצעותו ניתן לזהותך כגון שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP ועוד. בנוסף, ייאסף לגבייך מידע אנונימי וטכני לצרכים סטטיסטיים שאינו מזוהה עמך באופן אישי אלא יש בו להעיד על התנהגות המשתמש לרבות אך לא רק, פעילות בדפים ספציפיים, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי ועוד.

שמירת המידע והשימוש בו

המידע לגבייך נאסף על ידינו באופן עצמאי ו/או על ידי אנשי מקצוע שנשכרו על ידנו.

המידע שלך יישמר במאגר המידע שלנו המאוחסן על גבי שרתים מאובטחים.

מסירת מידע לצד שלישי 

המשרד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. על מנת לעמוד בדרישות הדין, לרבות על פי צווים ובקשות גילוי ממשלתיות; 2
  2. אם נדרש לעשות כן על פי חוק, הרשאה, צו בית משפט, או אם הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש באתר ו/או את מדיניות פרטיות זו;
  3. מקום בו תתגלע מחלוקת בינך לבין המשרד שתחייב חשיפת פרטיך, לרבות אך לא רק: תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים;
  4. אם נקבל הודעה מצדדים שלישיים, או תהיה לנו עילה סבירה לחשוד, שהשתמשת או אתם מתכוון להשתמש באתר, כולו או חלקו, כדי לעסוק או לנסות ולבצע או לשדל אחר לבצע פעילות בלתי חוקית, מפירה, מזיקה או בלתי מוסרית באופן אחר הנוגדת את תקנת הציבור;
  5. על מנת לאפשר את שירותי הדיוור שלנו, או כל שירות אחר, שאנו מספקים לך באמצעות קבלני משנה או צדדים שלישיים;
  6. בכל מקרה בו תפעול הנהלת האתר יועבר לישות משפטית אחרת או נוספת או יאורגנו במסגרת אתר אחר והעברת המידע נדרשת לשם המשך תפעול האתר – יהיה המשרד זכאי להעביר העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שהוראות מדיניות פרטיות תשמרנה בידי כל גורם אחר שאליו יועבר המידע. כך בין היתר, אך לא רק, במקרה של מיזוג או מכירה של החברה, או מיזוג פעילות האתר בפעילות אתר אחר וכד';
  7. הענקת את הסכמתך לגילוי מראש ובכתב.

Cookies 

האתר עשוי להשתמש ב Cookies או בטכנולוגיות אחרות לצרכי הפעלה שוטפים ולאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות פעילות הגולשים בו לרבות לצרכי אבטחת מידע ולהתאמת האתר להעדפותיך האישיות. עצם הגלישה והשימוש באתר מהווים את הסכמתך לכך שהמשרד או מי מטעמו יבצע ניטור ומעקב אחר כל הנעשה באתר, בין היתר, באמצעות שימוש ב Cookies או באמצעים טכנולוגיים מתקדמים אחרים.

רשתות חברתיות

האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות כגון "Like" ו-"Share"  של פייסבוק / לינקדין / אינסטגרם או רשתות חברתיות אחרות. מאפיינים אלו מאפשרים אינטגרציה עם רשתות חברתיות של החברה. במידה ותבחר להשתמש במאפיינים של רשתות חברתיות אלו, השימוש הנ"ל יהיה כפוף גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עלייך יהיה לקרוא ולהבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של רשתות אלו על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגבייך. כמו כן הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שייגרמו כתוצאה מהשימוש באתרים או פלטפורמות אלו.

קישורים

כאשר אתה לוחץ על קישורים בתוך אתר, אתה תופנה לאתרים שונים מחוץ לאתר החברה, ואז מדיניות פרטיות זו שלנו תחדל מלהתקיים לגבייך. אנו לא נהיה אחראיים או נישא באחריות בקשר עם מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אליהם קושרת מתוך האתר שלנו. אנו ממליצים לקרוא את הצהרות הפרטיות של כל אתר על מנת להבין איזה מידע נאסף לגבייך ומה אופן השימוש בו.

אבטחת מידע

החברה משתמשת באמצעי הזהירות המקובלים לאבטחת המידע שברשותה אך לא תוכל להקנות הגנה מוחלטת למשתמשי האתר לגבי מידע שלהם, ואתה מסכים כי לא תהיה לנו אחריות לגישה לא מורשית ולהשלכותיה ולכל נזק שייגרם ו/או עשוי להיגרם לך.

דיוור ישיר אלקטרוני

אנו מקפידים לשמור על קשר רציף עם קהל לקוחותינו ולהביא לידיעתם עדכונים וחידושים שונים בתחומי העיסוק השונים. עדכונים אילו מועברים באמצעות שירות דיוור אלקטרוני. באפשרותך להסכים להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו ובמסירת המידע מרצונך, לטובת רישום לשירות הדיוור הישיר, אתה מסכים בזאת לקבל מידע משפטי לכתובת הדוא"ל אותה הזנת. בהסכמתך להירשם לשירות הדיוור הישיר שלנו, אתה מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנוגע לקבלת דבר פרסומת ותקשורת שיווקית מאתנו או מצדדים שלישיים הפועלים בשמנו, ומאשר בזאת שפעולות הדיוור הישיר שלנו אינן מהוות הפרה של זכויותיך וכי לא תהיה לך אף טענה ו/או תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה מאתנו ביחס לקבלת דיוור ישיר, וכל זמן שלא הסרת את שמך מרשימת הדיוור הישיר והנך מסכים להיות רשום לשירות הדיוור הישיר שלנו.

ככל ונרשמת לדיוור הישיר שלנו, הנך רשאי בכל עת לבחור שלא להיות כלול בשירותי הדיוור הישיר שלנו באמצעות קישור "הסר" המופיע בהודעות הדיוור שלנו.

העברת נתונים מחוץ לישראל

אנו נהיה רשאים להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים ולספקים גם במדינות מחוץ לישראל או שאינן בתחום השיפוט שלך, לרבות מדינות בהן קיים דין שונה בקשר עם חוקי הגנת מידע והגנת פרטיות, והנך מסכים להעברה שכזו.

שינויים במדיניות פרטיות זו

אנו שומרים על זכותנו לשנות את מדיניות הפרטיות הזו בכל עת ובהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר. במידה ונבצע שינויים מהותיים במדיניות זו, תפורסם הודעה על כך.